TERMA DAN SYARAT

Hak Milik

Segala maklumat yang ada di dalam laman web ini adalah hak milik penuh Diadina Enterprise. Sebarang penggunaan bahan-bahan seperti maklumat perniagaan, gambar, testimoni, perkataan dan lain-lain adalah dilarang sama sekali kecuali mendapat kebenaran dari pihak Diadina Enterprise. 

Akses dan Syarat Penggunaan

Kami menyediakan kandungan dan perkhidmatan yang tersedia di dalam laman web ini kepada anda dengan tertakluk kepada Terma dan Syarat berikut:

Dengan mengakses atau menggunakan Laman web ini, atau dengan membuat pesanan melalui Laman web ini ataupun melalui mana-mana medium pemasaran kami, Anda mengakui bahawa anda telah membaca, memahami, dan bersetuju, tanpa batasan atau kelayakan, untuk terikat dengan Terma dan Syarat ini.

Kami berhak, mengikut budi bicara kami sendiri, untuk mengubah Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan perubahan di laman Web ini ataupun dari mana-mana medium pemasaran yang diuruskan oleh pihak kami. Segala perubahan akan berlaku dengan segera setelah dimaklumkan oleh pihak Diadina Enterprise.

Penggunaan berterusan laman web ini oleh anda merupakan persetujuan anda terhadap semua Terma dan Syarat tersebut. Kami mungkin, atau tanpa apa-apa notis atau pemberitahuan, boleh membatalkan salah satu hak akses atau syarat yang diberikan. Anda harus segera mematuhi sebarang pembatalan atau notis tersebut, termasuk dengan menghentikan semua penggunaan laman web ini.

Ketepatan Maklumat

Kami berusaha sebaik mungkin untuk memastikan ketepatan maklumat semasa menerangkan produk kami di laman web ini atau mana-mana medium pemasaran kami.  Namun, sejauh mana yang dibenarkan oleh perundangan yang digunapakai, kami tidak dapat menjamin 100% bahawa keterangan produk, warna, harga, ketersediaan atau kandungan lain yang tersedia di dalam laman web ini atau mana-mana medium pemasaran kami adalah tepat, lengkap, boleh dipercayai, terkini, atau bebas dari kesalahan.

Pindaan

Kami mempunyai hak atas budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa dan tanpa pemberitahuan untuk meminda, membuang atau mengubah mana-mana kandungan yang disediakan berkaitan dengan maklumat atau perkhidmatan atau yang muncul di mana-mana halaman laman web ini atau mana-mana medium pemasaran yang diuruskan oleh pihak kami.

Ganti Rugi

Anda bersetuju untuk membayar ganti rugi kepada kami sepenuhnya terhadap semua tuntutan, liabiliti, kerosakan, kerugian, kos dan perbelanjaan (termasuk yuran perundangan) yang timbul hasil daripada pelanggaran Terma dan Syarat ini oleh anda ataupun mana-mana pihak yang tidak bertanggungjawab akibat penggunaan laman web ini ataupun mana-mana medium pemasaran kami,  yang menggunakan maklumat peribadi anda untuk sebarang urusan perniagaan bersama pihak Diadina.

Harta Intelek

Hak reka bentuk dan kandungan laman web ini adalah hakmilik penuh Diadina Enterprise. Baik kandungannya atau Tanda Dagangan atau mana-mana bahagian bahagian dari laman web ini tidak boleh digunakan, diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, penjualan kembali akses, diubah, atau dieksploitasi sebaliknya, secara keseluruhan atau sebahagian, untuk tujuan apa pun tanpa persetujuan bertulis dari kami.

Dasar Privasi

Semua maklumat pendaftaran anda hanya digunakan untuk tujuan penghantaran produk atau perkhidmatan yang ditempah. Kami hanya memerlukan maklumat minimum seperti nama, alamat, nombor telefon, maklumat kad kredit dan alamat e-mel untuk proses penghantaran tempahan anda. Kami amat menghargai data peribadi yang diberikan dan kami tidak akan mendedahkan maklumat-maklumat tersebut kepada mana-mana pihak. Kami sentiasa mengamalkan intergriti dalam setiap urusan perniagaan kami.